Isla de Ons Galicia, como acampar

Acampada isla de Ons


Actualmente se puso en marcha un sistema on-line de reservas de permiso de acampada, único modo de acceder a una plaza en la acampada de Ons.

La isla de Ons pertenece al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia junto con las islas Cies y el archipielago de Sálvora y de Cortegada.

La isla se encuentra cerrando la entrada de la ría de Pontevedra y consta de varias playas como la playas de Pereiro, Playa de Canexol, Playa de Area dos Cans, Playa de Melide, Playa de Fontiñas o la Playa de Liñeiro...

Junto con las islas Cies y si estáis por Galicia son de visita obligada ya sea por un día o por varios de acampada en la isla.
La Isla de Ons, ha sido declarada Parque Nacional de las Islas Atlanticas de Galicia en el año 2002 y es por ello que la acampada esta regulada por un real decreto que permite la acampada en la Isla de Ons.

Este año entra en funcionamiento un nuevo sistema de reservas informatizado para a Zona de Acampada da Illa de Ons (Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia). Si accedemos a la página web http://www.iatlanticas.es/ leyendo las condiciones de acampada em el Parque Nacional podemos reservar plazas para este verano.


Os dejo la información que me han facilitado desde el parque nacional, edificio Cetmar en Vigo.

La reserva podrá realizarse también telefónicamente a través daquelas navieras que operan na illa e dispoñan de conexión a internet e tamén acudindo personalmente as oficinas do Parque en horario de atencion ó público de 9 a 14 horas

Solicitude de Permiso de Acampada Para isto o usuario simplemete terá que cumprimentar o formulario que aparece no apartado de ACAMPADA da mencionada páxina web,.


Se cumpre os requisitos, abriráselle automáticamente unha pantalla cun permiso por triplicado, un para o campista, outro para entregar na caseta da naviera e un terceiro para entregar na Oficina de Información da Illa de Ons.


Lembrase que:
1. Só se poderá acampar na illa en Semana Santa e no Verán (do 1 de xuño o 30 de setembro).

2. Cada campista deberá solicitar a súa praza de forma persoal agás se son nenos sen DNI.

3. O permiso que crea este sistema deberá presentarse na Oficina de Información da illa xunto co DNI do campista.

4. Só se poderá solicitar o permiso de acampada con 15 días de antelación á data de inicio do mesmo.

5. Durante os meses de xuño, setembro e Semana Santa poderanse seleccionar 7 días seguidos (coas súas noites) e durante xullo e agosto 5 dias.

6. Non se poderá solicitar un novo permiso de acampada ata que non finalice o período solicitado e sempre con dous días de diferenza entre ambos.

7. É obrigatorio anular o permiso de acampada se finalmente non se vai utilizar. En caso contrario sancionarase cun ano sen poder solicitar o permiso de acampada.

8. Para anular o permiso de acampada deberá enviar, con polo menos 24 horas de antelación, un correo electrónico a acampadaons@iatlanticas.es


No está permitido - non está permitido:
· Acampar sen a correspondente autorización expresa do Parque Nacional (permiso de acampada). A súa duración máxima será de 5 días emitir nos meses de xullo e agosto, e de 7 días emitir non resto dous períodos autorizados.
· A acampada fora do período de acampada; que abarca Semana Santa e ou período dende ou 1 de xuño ata ou 30 de setembro de cada ano.
· Acampar fóra dous lugares destinados a ese fin (lugar de Chan dá Pólvora).
· Acampar en tendas non homologadas nin maiores de 10 prazas.
· Ou uso do “cámping-gas” ou artefactos semellantes agás nas zonas habilitadas para tal fín.
· Deixar as tendas instaladas de forma permanente para a súa ocupación ocasional, agás autorización expresa do Parque Nacional.
· Prender calquera tipo de lume, fogata ou similar.
· Tirar calquera tipo de lixo ou residuos sólidos ou líquidos fora do lugar habilitado na zona de acampada.
· Acceder ás zonas sinalizadas como non accesibles ó público.
· Molestar, ferir, capturar ou matar ós animais silvestres.
· Arrincar, cortar ou danar a vexetación, incluídas flores e froitos.
· Realizar calquera actividade que destrúa, deteriore ou transtorne vos elementos naturais singulares dá zona.
· A recolección, destrución ou alteración de elementos de interese arqueolóxico, histórico ou xeolóxico, tanto terrestres como mariños; pedras, cunchas,etc.
· A práctica do submarinismo sen autorización previa.
· Practicar a pesca submarina e a pesca deportiva.
· Permanecer ou transitar con armas, arpóns, fusís submarinos ou outros aparellos similares.
· A navegación e fondeo nas augas do Parque sen autorización.
· Instalar pancartas ou anuncios publicitarios sen autorización.
· Empregar megafonía ou emitir ruídos que poidan alterar a tranquilidade natural do lugar.
· Desembarcar animais domésticos (agás cans guía).
· Introducir especies animais e/ou vexetais alóctonas.
· Acceder ou transitar con vehículos a motor (agás cadeiras de rodas)A filmación ou fotografía con fins comerciais, sen autorización previa.