Bases Mercado Romaría Vikinga Catoira 2018

O Concello de Catoira establece as seguintes bases que rexerán a organización e desenvolvemento do mercado da Romaría Vikinga 2018.

Para poder instalar un posto en calquera espazo público do municipio de Catoira é necesario facer a inscrición con anterioridade. O formulario de inscrición deberá entregarse debidamente cuberto no Rexistro do Concello, ou ben envialo por fax ao número 986546217 ou ao correo electrónico monica.catoira@gmail.com indicando no concepto “Mercado Romaría Vikinga 2018”.
O prazo de inscrición comeza o 15 de xuño e finaliza o 27 de xullo de 2018.

As asociacións en activo con sede en Catoira deberán xuntar unha fotocopia do CIF no momento de formalizar a  inscrición.
Os postos de alimentación e bebidas deberán manter condicións hixiénicas durante toda a xornada e contar con carné de manipulador de alimentos vixente.
No recinto das Torres de Oeste instalarase o mercado medieval. Os postos que desexen acceder a esta zona deberán de cumprir, ademais do anteriormente establecido, o seguinte:
Os postos teñen que estar acondicionados con materiais da época (madeira, cortiza, teas, canizo) ou, cando menos, non serán visibles para o público outros materiais como plástico ou semellantes.
Tódalas persoas que atendan os postos teñen que ir vestidos de época obrigatoriamente, coidando tamén os complementos.
O persoal do Concello encargado de vixiar que se cumpran as presentes bases poderán requirirlle ó responsable do posto en calquera momento o resgardo da inscrición.
De non cumprir o establecido nas presentes bases procederase ó peche do posto e o responsable do mesmo poderá ser sancionado economicamente e asumirá calquera tipo de responsabilidades que se poidan derivar.